• آدرس : تهران- خ قزوين- نبش 16 متري اميري- نبش پاساژ ميلاد قائم- فروشگاه فيلتركاج
  • تلفن : 02166694054 - 02166629263

شــرکت تولیــدی فیلتــر کاج  بـــا دانـــش و تکنولـــوژ آلمـان تحـت لیسـانس شـرکت FILTER MANN  فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد فیلتـر هـای روغـن، هـوا و سـوخت انـواع خودروهـای سـبک و سـنگین آغــاز نمــود کــه بــا اســتفاده از پیشــرفته تریــن ماشــین آلات روز دنیــا بــا دارا بــودن مهندســـین مجـــرب در زمینـــه طراحـــی و تولیـــد فیلتـــر توانســـته یکـــی از شـــرکتهای تولیــدی مطــرح و پیشــرو در صنعــت فیلتــر ایــران و خاورمیانــه باشــد. شـــرکت فیلتـــر کاج جهـــت رضایتمنـــدی مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان از سیســـتم کنتـــرل و تضمیـــن دائمـــی کیفیـــت محصولات  خـــود مطابـــق بـــا اســـتانداردهای کیفـی روز دنیـا اقـدام مـی نمایـد. ایـن شـرکت بـا آگاهـی از جایـگاه ویـژه مشـتریان و مصـرف کننـدگان بـا هـدف کمـک بـه افزایـش کارایـی، بهـره وری و اطمینـان خاطـر مشـتریان، تمامـی محصولات تولیـدی خـود را تحـت پوشـش بیمـه ایـران قـرار داده اسـت. شـرکت فیلتـر کاج پیـرو فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در امـر رونـق تولیـد بـا اخـذ گواهینامـه هـا، اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی بواسـطه نیـم قـرن تجربـه در زمینـــه طراحـــی تولیـــد انـــواع فیلترهـــای صنعتـــی )صنایـــع نفـــت، گاز، دریایـــی و ماشــین آلات کشــاورزی( موفــق گردیــد بعنــوان تنهــا تولیــد کننــده فیلتــر هواپیمــا در کشــور فعالیــت خــود را توســعه دهــد. ماموریت: تولیــد محصولات بــا کیفیــت مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا و تحقــق حداکثــر رضایــت و خشــنودی مشــتریان بــا تکیــه بــر ســرمایه هــای انســانی کار آمــد و خــاق و خلــق راهکارهــای بهینــه.
چشم انداز: ساخت کارخانه درکشور عراق جهت دستیابی به جایگاهی شایسته در بازارهای خارجی. سازگاری محصولات تولیدی شرکت فیلتر کاج با محیط زیست. عمل به مسئولیت اجتماعی خود بیش از گذشته.